Doprava a platba

Dodacie podmienky
1.    Predávajúci sa v rámci objektívnych možností vždy snaží dodržať dodacie lehoty, dodáva tovar v najkratšej možnej dobe. Dodacia lehota sa počíta odo dňa potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho.
2.    Predávajúci dodáva objednaný tovar po prijatí objednávky, najneskôr do 14 pracovných dní, v závislosti, či v konkrétnom prípade ide o tovarovú položku na sklade, alebo ju predávajúci objednáva od dodávateľa. Tovar na sklade predávajúci dodáva kupujúcemu najneskôr do 5 pracovných dní.
3.    V prípade vzniku objektívnej prekážky dodať tovar v lehote podľa bodu 2 tohto článku VOP predávajúci o takej prekážke, dôvodoch a príčine omeškania s dodaním bez meškania informuje kupujúceho a dohodne s ním ďalší postup.
4.    Ak objednaný tovar nie je možné dodať vôbec, o predmetnej skutočnosti predávajúci kupujúceho bez meškania upozorní, v takom prípade sa kúpna zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany nie sú ďalej viazané objednávkou. V prípade, ak kupujúci poskytol predávajúcemu zálohu na kúpnu cenu tovaru, má voči predávajúcemu nárok na jej vrátenie. Žiadne ďalšie nároky zmluvným stranám z takto zrušenej zmluvy nevznikajú.
5.    Objednaný tovar predávajúci dodáva jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho  na adresu oznámenú kupujúcim v objednávke. Náklady na dopravu a dodanie tovaru znáša kupujúci. O ich výške je kupujúci vopred informovaný predávajúcim v potvrdení objednávky. V prípade nákupu nad 6ks fliaš vína/tvrdého alkoholu/olivového oleja alebo nad 10kg kávy bude kupujúci kontaktovaný predávajúcim telefonicky alebo písomne a bude mu oznámená cena za dopravu.
6.    Predávajúci má právo vyžadovať, aby kupujúci ihneď po prevzatí tovaru podpísal doklad o prevzatí. Podpisom dokladu o prevzatí kupujúci potvrdzuje prevzatie kompletného a správneho tovaru bez zjavných chýb.
7.    Pokiaľ sa kupujúci dostane do omeškania s prevzatím tovaru predávajúci má nárok dodatočne vyúčtovať kupujúcemu účelne vynaložené náklady spojené so skladovaním a opakovanou dodávkou tovaru, prípadne ďalšie súvisiace náklady.